نویسنده: جک لندن

مترجم: داریوش شاهین

اجرا: الهه دزیانیان  

 دانلود بخش اول (حجم: 18.9MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 21.9MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 21.5MB)

دانلود بخش چهارم (حجم: 21.9MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: 22.5MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR