نویسنده: جبران خلیل جبران

ترجمه ی حیدر شجاعی      انتشارات دادار  چاپ ۱۳۸۵

راوی: فریبا       زمان کل: ۵۳ دقیقه

دانلود قسمت اول (حجم: 4.2MB)    دانلود قسمت دوم (حجم: 3.3MB)   

 دانلود قسمت سوم (حجم: 5.3MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

 

سرور دوم:

دانلود قسمت اول (حجم: 4.2MB)    دانلود قسمت دوم (حجم: 3.3MB)   

 دانلود قسمت سوم (حجم: 5.3MB)

(Download Server: 4Shared     Format: Mp3     Archive Type: RAR