نویسنده:اندرو متیوس

مترجم: وحید افضلی راد


اجرا: مهندس متین مطلبی

دانلود بخش اول (حجم:11.1MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 10.4MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 8.8MB)

دانلود بخش چهارم (حجم: 11.7MB)

(Download Server: 4Shared     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

 

سر فصل های کتاب:

فصل اول – الگوهای رفتاری

فصل دوم – زیستن در زمان حال

فصل سوم – ذهن آدمی

فصل چهارم – اهداف

فصل پنجم – از طبیعت بیاموزیم

فصل ششم – امروز هم مهم است