نویسنده: علامه طباطبائی

مقدمه، پاورقی و توضیحات: آیت الله شهید مرتضی مطهری

دوستان قبل از دانلود توجه داشته باشید که اگرچه علامه طباطبایی سعی کرده اند این کتاب را با سبکی زیبا و قابل فهم بنویسند و استاد مطهری نیز برای روشن تر شدن بخش های مختلف کتاب پاورقی هایی را به آن اضافه کردند (پاورقی هایی که چند برابر حجم متن اصلی کتاب است) با این حال مطالعه ی این کتاب فلسفی آن هم به صورت صوتی برای دوستانی که آشنایی مقدماتی با فلسفه اسلامی و فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک ندارند می تواند تا حدودی دشوار باشد.

 

جلد اول

زمان کل: ۹ ساعت و ۱۳ دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: 17.4MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 17.2MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 17.3MB)

دانلود بخش چهارم (حجم: 11.4MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

 

جلد دوم

زمان کل: ۱۰ ساعت

دانلود بخش اول (حجم: 17.4MB)

دانلود بخش دوم (حجم:17.1MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 17.2MB)

دانلود بخش چهارم (حجم: 16.5MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

 

جلد سوم

زمان کل: ۱۲ ساعت و ۴۱ دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: 17.3MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 17.3MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 17.2MB)

دانلود بخش چهارم (حجم: 17.4MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: 17.7MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR)