نام کتاب: صفر، تولد و مرگ در فیزیک جدید

نویسنده: مسعود ناصری


راوی: فرید حامد         زمان کل: 5 ساعت و 54 دقیقه
 خواندنی های کتاب "صفر" :

سفر در زمان و مفهوم آن.

موجودات با ابعاد بالاتر و برداشت آنها از ما.

چگونه یک اثر هنری شاهکار می شود و یا یک نفر نابغه می گردد.

واقعیت هایی که توهم فرض می شوند و توهم هایی که واقعیت دارند.

پیدایش جهان و چگونگی شکل گیری ساختار پیچیده و نظم شگفت آور آن.

 

فهرست : 

     یکی بود یکی نبود....

دفتر 1 : باده :"تو"،"من" و "ما"

دفتر 2 : کوزه و کوزه گری:فیزیک

دفتر 3 : سبزه زار: پیدایش جهان و پدیده ها

دفتر 4 : اسرارازل:طراحی یا اتفاق 

دفتر 5 : خرابات مغان:فوق فضا و ابعاد بالاتر

دفتر 6 : دور فلک:زمان

دفتر 7 : هیچ و هیچستان:واقعیت

......غیر از خدا هیچکس نبود