نویسنده: صادق هدایت

داستان «محلل»              راوی: هانیه سلیمی             زمان:۲۳ دقیقه

دانلود (حجم: 5.7MB)

داستان «طلب آمرزش»     راوی: هانیه سلیمی             زمان:۲۷ دقیقه

دانلود (حجم: 6.4MB)

ازaudiolib.ir