دیوان حافظ

دیوان کامل حافظ از روی تصحیح علامه قزوینی و استاد قاسم غنی

با اجرای استاد موسوی گرمارودی

 

زمان کل: ۱۱ ساعت و ۵۱ دقیقه

دانلود غزل های ۱ تا ۶۰ (حجم: 11.8MB)

دانلود غزل های ۶۱ تا ۱۲۰ (حجم: 11.4MB)

دانلود غزل های ۱۲۱ تا ۱۸۰ (حجم: 10.8MB)

دانلود غزل های ۱۸۱ تا ۲۴۰ (حجم: 11.1MB)

دانلود غزل های ۲۴۱ تا ۳۰۰ (حجم: 11.3MB)

دانلود غزل های ۳۰۱ تا ۳۶۰ (حجم: 10.6MB)

دانلود غزل های ۳۶۱ تا ۴۲۰ (حجم: 10.8MB)

دانلود غزل های ۳۶۱ تا آخر (حجم: 13.9MB)

برداشته شده از http://www.audiolib.ir/