به زودی  آرشیو کاملی از سخنرانی های علامه جعفری به سایت اضافه خواهد شد

زیبایی و شخصیت روحانی انسان (حجم: ۱۲.۱MB)

عظمت وجود انسان (حجم: ۹.۸MB)

ظرفیت درونی انسان (حجم: ۱۲.۱MB)

تمدن چیست (حجم: ۱۱.۸MB)

بحثی در باره ی آزادی (حجم: ۱۴.۴MB)

اصالت شخصیت انسان (حجم: ۱۳.۴MB)

علی (ع) و عدالت (حجم: ۱۳.۷MB)

اصطلاحات علمی (حجم: ۱۳.۴MB)

حکمت خداوندی در مورد علی (ع) (حجم: ۱۴.۳MB)

مرز میان انسان و حیوان (حجم: ۱۴.۶MB)

اصولی از فرهنگ اسلام (حجم: ۱۲.۴MB)

تعهد (حجم: ۱۳.۲MB)

طرق شخصی - جلسه اول (حجم: ۱۴.۵MB)

طرق شخصی - جلسه دوم (حجم: ۱۲.۲MB)

بحثی در باره ی حق - جلسه اول (حجم: ۱۶.۶MB)

بحثی در باره ی حق - جلسه دوم (حجم: ۱۲.۹MB)

بحثی در باره ی تعهد - جلسه اول (حجم: ۱۱.۵MB)

بحثی در باره ی تعهد - جلسه دوم (حجم: ۱۴MB)

بحثی در باره ی تعهد - جلسه سوم (حجم: ۱۳MB)

شخصیت علی (ع) - جلسه اول (حجم: ۱۶.۳MB)

شخصیت علی (ع) - جلسه دوم (حجم: ۱۳.۶MB)

شخصیت علی (ع) - جلسه سوم (حجم: ۱۲.۳MB)

اخلاق - جلسه اول (حجم: ۱۴.۲MB)

اخلاق - جلسه دوم (حجم: ۱۳.۱MB)

اخلاق - جلسه سوم (حجم: ۱۵.۹MB)

اخلاق - جلسه چهارم (حجم: ۱۴.۵MB)

اخلاق - جلسه پنجم (حجم: ۱۳.۷MB)

جبر و اختیار - جلسه اول (حجم: ۱۶.۴MB)

جبر و اختیار - جلسه دوم (حجم: ۱۰.۲MB)

جبر و اختیار - جلسه سوم (حجم: ۱۳.۷MB)

جبر و اختیار - جلسه چهارم (حجم: ۱۳.۱MB)

جبر و اختیار - جلسه پنجم (حجم: ۱۱.۴MB)

رسالت انسان - جلسه اول (حجم: ۱۰.۲MB)

رسالت انسان - جلسه دوم (حجم: ۱۳.۵MB)

رسالت انسان - جلسه سوم (حجم: ۱۱.۲MB)

رسالت انسان - جلسه چهارم (حجم: ۱۴MB)

رسالت انسان - جلسه پنجم (حجم: ۱۲.۹MB)

رسالت انسان - جلسه ششم (حجم: ۱۲.۸MB)

رسالت انسان - جلسه هفتم (حجم: ۱۲.۴MB)

شناخت انسان - جلسه اول (حجم: ۹.۳MB)

شناخت انسان - جلسه دوم (حجم: ۸.۵MB)

شناخت انسان - جلسه سوم (حجم: ۷.۶MB)

شناخت انسان - جلسه چهارم (حجم: ۷.۸MB)

شناخت انسان - جلسه پنجم (حجم: ۷.۴MB)

شناخت انسان - جلسه ششم (حجم: ۸.۷MB)

شناخت انسان - جلسه هفتم (حجم: ۷.۷MB)

شناخت انسان - جلسه هشتم (حجم: ۸.۲MB)

شناخت انسان - جلسه نهم (حجم: ۸.۳MB)

شناخت انسان - جلسه دهم (حجم: ۸.۸MB)

شناخت انسان - جلسه یازدهم (حجم: ۸.۱MB)

شناخت انسان - جلسه دوازدهم (حجم: ۸.۷MB)

شناخت انسان - جلسه سیزدهم (حجم: ۸.۹MB)

شناخت انسان - جلسه چهاردهم (حجم: ۹MB)

شناخت انسان - جلسه پانزدهم (حجم: ۸.۸MB)

شناخت انسان - جلسه شانزدهم (حجم: ۸.۴MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

 

دوستانی که به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند می توانند مجموعه سخنرانی های علامه جعفری را به صورت پستی از این مرکز تهیه کنند.