شب های روشن نوشتۀ فئودور میخائیلویچ داستایفسکی


شب های روشن نوشتۀ فئودور میخائیلویچ داستایفسکی
ترجمۀ دکتر قاسم کبیری
بخش اول ( شبهای روشن) را در اینجا بشنویدگم
بخش دوم (شب دوم) را در اینجا بشنویدم
بخش سوم (سرگذشت ناستنکا) را در اینجا بشنویدم
بخش چهارم (شب سوم) را در اینجا بشنویدم
بخش پنجم (شب چهارم) را در اینجا بشنویدم
بخش ششم (صبح) را در اینجا بشنویدم
برداشته شده از  http://ketabkhaneyegooya.blogspot.com/